اسکریپت ساخت وبسایت در iis قسمت دوم

اسکریپت ساخت وبسایت در iis قسمت دوم

اسکریپت ساخت وبسایت در iis قسمت دوم 1200 630 ارمین زلفانی

ساخت وب سایت در iis ,اسکریپت ساخت وب سایت ,فرایند اتوماتیک سازی ساخت وب سایت

این مقاله در ادامخ مقاله قبل در رابطه با فرایند اتوماتیک سازی ساخت وب سایت گفته شد

در بخش قبل به نحوه کانفیگ  سرور IIS  پرداختیم و در این بخش ادامه اسکریپت قبل را ببرسی میکنیم ک شامل :

1 کانفیگ سرور DNS

2کانفیگ سرور SQL

میباشد

در ادامه با ویدئوی که باری شما تهیه شده با ما همراه باشید تا با نحوه عملکرد اسکریپت اشنا شوید

$srv=New-PSSession 10.3.0.194 -Authentication Negotiate -Credential ( Get-Credential )
  Invoke-Command -Session $srv -ScriptBlock {
  $domain= Read-Host "please enter website domain"

Add-DnsServerPrimaryZone -Name $domain -ZoneFile $domain -ComputerName "irs02vw01"

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "ns1" -ZoneName "$domain" -AllowUpdateAny -IPv4Address "185.13.230.194" -TimeToLive 01

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "ns2" -ZoneName "$domain" -AllowUpdateAny -IPv4Address "185.13.230.194" -TimeToLive 01

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "www" -ZoneName "$domain" -AllowUpdateAny -IPv4Address "185.13.230.198" -TimeToLive 01:00:00
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "$domain" -RRType Ns | Remove-DnsServerResourceRecord -Force -ZoneName "$domain"

dnscmd  /recordadd $domain "@" NS ns1.$domain

dnscmd  /recordadd $domain "@" NS ns2.$domain

}

$srv = New-PSSession -ComputerName IRS02VW08.dnte.net
Invoke-Command -Session $srv -ScriptBlock {
$dbusername= Read-Host "please enter db user for this site"
$dbuserpass= Read-Host "please enter db user password for this site"
$dbname= Read-Host "please enter db name for this site"
Invoke-Sqlcmd -Query "USE [master]
RESTORE DATABASE [$dbname] FROM  DISK = N'E:\DB-file\$dbname.bak' WITH  FILE = 1,  NOUNLOAD,  STATS = 5

GO

"

Invoke-Sqlcmd -Query "USE [master]
GO
CREATE LOGIN [$dbusername] WITH PASSWORD=N'$dbuserpass', DEFAULT_DATABASE=[master], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=ON
GO
"

#######################################################

Invoke-Sqlcmd -Query "USE [$dbname]
GO
CREATE USER [$dbusername] FOR LOGIN [$dbusername]
GO
USE [$dbname]
GO
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [$dbusername]
GO

"

}

cls
echo "DONE!!!"

 در صورت وجود هرگونه مشکل در فرایند فوق همکاران ما در ایرستا تک پاسخگوی سوالات شما هستند.